00 4/21/2006 5:09 PM
Sardigna amada,
Terra 'e sonus e cantus,
Ses consumada
In doloris e prantus;
Ti ses torrada
A cuncedi su mellus de Tui
E a si fui,
Che tallus spriaus,
Is fillus stimaus,
Po podi' campai.

Sardigna amada,
Amada 'e coru,
Prus ses provada
De prus T'adoru;
In terra allena
Ti pensu e prangiu
Ca sardu strangiu
Seu destinau.

Su prantu in sinu,
Provas milli doloris,
Ses su giardinu
Chi ddi mancant is froris;
Po su destinu
Tantis fillus ddus tenis lontanu,
I est vanu,
Destinu beffardu,
Disigiu de sardu
De podi' torrai.

Sardigna amada,
Amada 'e coru,
Prus ses provada
De prus T'adoru;
In terra allena
Ti pensu e prangiu
Ca sardu strangiu
Seu destinau.

Sardigna amada,
Amada 'e coru,
Sa vida 'olada
T'intregu e imploru
Chi a Tui, sidia,
O prenda 'e oru,
Siat de ristoru
Sa vida mia.

[Modificato da sardegnanuragica 21/04/2006 17.12]

"A sardu veru, mai cadena"
Fortza paris pro s'indipendentzia