00 6/28/2005 11:24 PM

Natzioni bolit narri s'impari de sa lingua, storia, traditzionis, costumes i cultura de unu populu. Is Sardus tenint propriu una lingua, storia, traditzionis, costumes i cultura issoru, diferenti de donny'ateru populu 'e su mundu, e custu ndi fait una Natzioni, mancai kenz''e istadu.

Nazione significa l'insieme di lingua, storia, tradizioni, costumi e cultura di un popolo. I Sardi hanno una lingua, tradizioni, costumi e cultura loro specifica, differente da ogni altra cultura del mondo, e questo fa di loro una Nazione, anche se solo una Nazione Senza Stato.