00 4/4/2016 10:47 AM
E' una fontana in via Vittorio Emanuele II a Bergamo